Vedtægter

Love for Lundtofte Rideklub 

 §1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Lundtofte Rideklub (LRK). Klubben hører hjemme i Lyngby-Taarbæk kommune. Klubbens emblem er en hestesko med to søheste mellem hvilke klubbens initialer er anbragt. 

§2 Formål 

Klubbens formål er 

 1. Gennem diverse aktiviteter at fremme medlemmernes interesse og kendskab til ridesporten og det dertil knyttede arbejde med heste og med udgangspunkt heri og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.  
 1. At give klubbens medlemmer mulighed for deltagelse i konkurrencer. 
 1. Endvidere skal ledelsen altid have for øje at denne klub blev startet for børn og derfor drage omsorg for at ponyridningen altid bliver tilgodeset. 

Klubben etablerer og vedligeholder en hjemmeside på internettet benævnt ”Lundtofterideklub.dk” 

§3 DRF og DIF 

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fremsatte voldgiftsbestemmelser. 

§4 Medlemmer 

I klubben kan alle, der ikke er ekskluderet af en anden rideklub, på grund af kontingentrestance, optages. 

Medlemmer under 18 år optages som juniormedlemmer. Medlemmer over 18 år optages som seniormedlemmer. Som passive medlemmer kan optages personer, der opfylder ovennævnte betingelser. 

Ved et stævnemedlemsskab gives der ret til at starte for LRK, men LRK’s faciliteter kan ikke benyttes. 

Passiver medlemmer må ikke benytte LRK´s udendørs faciliteter til hest samt starte stævner i LRK´s navn. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. For vedtagelse, kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

§5 Medlemskab 

Medlemskab erhverves ved at sende en mail til rideklubben på lundtofterideklub@hotmail.com, hvorefter faktura fremsendes. ved indmeldelse skal der oplyses navn, adresse, fødselsdag og år samt type af medlemsskab. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. 

§6 Udelukkelse 

A. 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. 

For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. 

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. 

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. 

Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. 

B. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). 

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. 

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger. 

C. 

I det af §6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts- Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion). 

Kommentar: Der betales fuld kontingent i karantæneperioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens område. 

For §6 B og C gælder, at kontingent for indeværende periode skal betales. 

§7 Kontingent 

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. 

For aktive, passive og stævne medlemmer forfalder medlemskontingent til betaling 1 gang årligt pr. 1. februar. 

Betalingsmåde for medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen og bekendtgøres på hjemmesiden tillige med kontingentets størrelse samt forfaldstidspunkt. 

Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdag, ophører vedkommendes medlemsrettigheder og  kan kun  generhverves mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. 

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingent- og andre satser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. 

Kommentar: Bemyndigelsen til bestyrelsen til at regulere alle øvrige kontingent- og andre satser er nødvendig, efter at klubberne er gået over til differentieret kontingent, som kræver løbende justering i relation til prisudviklingen. 

Ved differentieret kontingent mv. forstås de kontingentsatser, som bestyrelsen fastsætter for ydelser, som klubbens medlemmer modtager f.eks. ridehuskontingent, betaling for rideundervisning, tilridning, pension m.v. 

§8 Bestyrelsen 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af mindst 4 medlemmer og en suppleant, der alle skal være fyldt 18 år. Både bestyrelse og suppleant vælges for en 2 årig periode. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen hvert andet  år og konstituerer derefter sig selv med næstformand,kasserer og menigt medlem. 

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Såfremt suppleantens plads er vakant, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. 

Bestyrelsen er ulønnet og nyder ikke forrettigheder. Det kan dog besluttes af bestyrelsen at aflønne kassereren. 

Bestyrelsens sammensætning bekendtgøres på hjemmesiden. 

§ 9 Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen indkaldes skriftligt eller mundtligt med følgende dagsorden: 

 1. Godkendelse af referat 
 2. Meddelelser fra Formanden
 3. Rapport fra udvalg 
 4. Eventuelt 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6. 

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Med en bestyrelse på 4 personer vil 3 personers fremmøde dog give en beslutningsdygtig bestyrelse. Er bestyrelsesmødet ikke beslutningsdygtigt, skal trufne beslutninger godkendes på næste bestyrelsesmøde med simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Dette møde kan tidligst afholdes 6 dage senere. 

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. 

Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Kommentar: Forhandlinger med offentlige myndigheder vedr. køb og salg skal føres til protokols og underskrives af klubbens forhandlere på stedet ved forhandlingernes afslutning. 

§ 10 Tegning og hæftelse 

Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af lovens § 12. Der må ikke meddeles eneprokura. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. 

§ 11 Indbyde ikke-medlemmer 

Efter henstilling fra et klubmedlem eller på eget initiativ kan bestyrelsen indbyde ikke-medlemmer til at deltage i klubbens arrangementer, i det omfang dette ikke strider imod DRF’s forskrifter. 

§ 12 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den forudgående 31. december.  Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved bekendtgørelse på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingsdagen. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag. 

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter 
 5. Behandling af indkomne forslag 
 6. Valg af formand 
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen 
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 10. Eventuelt 

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. 

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 13 og § 16. 

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6. 

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stemmeret: Forældre/værge bemyndiges stemmeret på deres barns vegne. 1 barn giver én stemme, dog kan en person kun besidde én stemme i alt. 

Kommentar: De indkomne forslag skal vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen, således at medlemmerne ved hvad der kommer til behandling på generalforsamlingen. Disse forslag bør behandles inden valg af nye bestyrelsesmedlemmer, da behandlingen af indkomne forslag kan ændre de præmisser, hvorunder nye medlemmer lader sig vælge til bestyrelsen. 

Endvidere bør der i indkaldelsen stå, hvem der er på valg og om disse ønsker genvalg. 

Der udarbejdes et referat fra mødet, som foruden underskrift af referenten godkendes og underskrives af dirigenten.  Det skal minimum indeholde hvem der er valgt til de forskellige bestyrelsesposter samt trufne beslutninger. Referatet skal foreligge snarest muligt efter generalforsamlingen og bekendtgøres på hjemmesiden. 

§ 13 Ændring af lovene 

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. 

Enhver ændring af lovene skal via distriktet indberettes til DRF til godkendelse. 

§ 14 Regnskabet 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen valgte revisorer. 

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år. 

§ 15 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anslår det for nødvendigt, eller når mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden. 

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted seneste 3 uger efter begæringens modtagelse. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 

§ 16 Klubbens opløsning 

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. 

Ved den første af disse generalforsamlinger, skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. 

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpel flertal. 

Eventuelle  aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 1. 

Kommentar: Lovens første ikraftsættelsesdato samt tidspunkt for senere rettelser skal stå under lovene, vedføjet ikraftsættelsestidspunkt for de nugældende love. 

Ovennævnte love, oprindelig vedtaget på det stiftende møde i Lundtofte den 1. april 1972 med senere revision sammesteds den 1. april 1973, fremstår i ovennævnte form efter revision på den ordinære generalforsamling i Lundtofte den 11. februar 1995 samt den ordinære generalforsamling i Lundtofte den 6. februar 2011. 

Lovene er godkendt af Dansk Ride Forbund den 14. februar 2011 og af Lyngby-Taarbæk kommune den 22. februar 2011.  

AFSTEMNINGSFORMER: 

Akklamation: Forsamlingen tilkendegiver ved at klappe, at man tilslutter sig det stillede forslag. 

Stiltiende vedtagelse: ingen taler imod et forslag. Dirigenten erklærer forslaget for vedtaget. 

Håndsoprækning: Bedst anvendelig i mindre forsamlinger. Ikke ved personvalg. 

Navneopråb: Anvendes sjældent i idrætsforeninger. Kræver, at man kender navnene på alle mødedeltagerne. 

Skriftlig afstemning: Anvendes, hvis man vil undgå påvirkning af mødedeltagerne under afstemningen.  Bør anvendes ved personvalg. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot nogle få forlanger det, visse steder kun én. 

Blanke stemmesedler tæller ved denne afstemning som afgivne, når det drejer sig om at afgøre, om et tilstrækkeligt antal medlemmer har stemt. 

Med hensyn til afstemningsresultatet tælles kun de stemmer med, som er afgivet enten for eller imod. 

Særlige bestemmelser om flertalsvalg: 

Enstemmighed: D.v.s. at det stillede forslag eller den (de) opstillede kandidat(er) – hvis antal ikke overstiger de ledige mandater – har opnået de afgivne stemmer. 

Ligestemmighed: D.v.s. at stemmernes antal står lige. Afstemningsforslaget er da ikke vedtaget, men 

I tilfælde af valg foretages fornyet afstemning eller lodtrækning, mens ved forslag af anden art: Forslaget bortfalder med mindre der i lovene er udtrykkelig hjemmel for en anden afgørelse (fx  formandens stemme afgørende). 

Kvalificeret majoritet (flertal): 

At noget kun kan vedtages med kvalificeret majoritet betyder, at et forslag skal have et vist antal stemmer ud over halvdelen. 

Det drejer sig her særligt om vedtægtsændringer, hvor der ofte kræves 2/3 af stemmerne afgivet for et forslag. Hvor stort flertallet skal være skal fremgå af foreningens vedtægter. 

Opløsning af en forening bør kun finde sted ved kvalificeret majoritet. 

Relativ (almindeligt) majoritet (flertal): 

Denne valgmetode er den mest anvendte ved valg af personer, når der er opstillet flere kandidater. 

Eksempel: 100 stemmeberettigede. 

Der skal vælges 2 til en bestyrelse, og der er opstillet 5 kandidater. Hver person må ved afstemningen højst skrive 2 navne på sin stemmeseddel, og efter optællingen viser det sig, fx at stemmetallene fordeler sig således: 

A 26, B 29, C 53, D 20 og E 32. 

Herefter er E og C valgt, når der anvendes relativt flertal. 

Absolut (simpel) majoritet (flertal): 

Denne valgmetode kræver, at der for et forslag stemmer mere end halvdelen af de afgivne stemmer, før vedtagelse har fundet sted. Man sikrer sig hermed, at vedtagelsen har stor tilslutning blandt foreningens medlemmer. 

Absolut majoritet anvendes sjældent ved personvalg, idet afstemningsformen er noget kompliceret, hvis der er opstillet flere kandidater. 

Tages eksemplet fra før ville C være valgt, D går ud, omvalg mellem A , B og E. 

Hvis ingen opnår absolut majoritet i anden omgang, falder den med færrest antal stemmer bort, og der er nu omvalg mellem de to sidste. 

Ugyldige stemmesedler: 

Stemmesedler som indeholder irrelevante oplysninger. Stemmesedler, hvor der kan opstå tvivl om, hvem der er stemt på. (Det er fx ikke tilstrækkeligt at skrive Jensen på stemmesedlen, hvis der blandt kandidaterne er 2, som bærer dette navn). Hvis stemmesedlen indeholder flere navne end det ønskede antal. Hvis det fremgår af stemmesedlen, hvem der har stemt. 

Stemmesedlen er gyldig, selv om den indeholder færre navne end det ønskede. 

Opdateret 22. februar 2011